maaltijdexpert.nl: Altijd net iets meer!

Algemene voorwaarden

Hier vind je de algemene voorwaarden van maaltijdenservice Maaltijdexpert.nl B.V., bevestigd in Enschede.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Maaltijdexpert.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Cliënt: de wederpartij van maaltijdexpert.nl.

Artikel 2. Algemeen

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen maaltijdexpert.nl en een cliënt waarop maaltijdexpert.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 • De door maaltijdexpert.nl gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. maaltijdexpert.nl is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 • Opdrachten tot verzorging van bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord (al dan niet met volledige catering) worden, indien de prijs afhankelijk is gesteld van het aantal deelnemers en dit aantal bij de opdracht voorlopig is opgegeven, slechts aanvaard onder de voorwaarde, dat ten minste 5 werkdagen voor het plaatsvinden van levering, het juiste aantal deelnemers door de wederpartij aan maaltijdexpert.nl is medegedeeld. maaltijdexpert.nl is gerechtigd hiervan schriftelijk mededeling te verlangen.
 • Prijzen voor het verzorgen van (al dan niet complete) maaltijden worden berekend aan de hand van het aantal door de wederpartij opgegeven personen. Hiervoor gelden de in artikel 5 neergelegde betalingscondities.
  Indien bij de opdracht geen voorbehoud voor het aantal deelnemers is gemaakt wordt meerverbruik achteraf op nacalculatiebasis aan de wederpartij in rekening gebracht. Indien de wederpartij niet voldoet aan de verplichting tot opgave van het aantal deelnemers, is maaltijdexpert.nl gerechtigd de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal deelnemers te berekenen.
 • Maaltijdexpert.nl is gerechtigd om prijsstijgingen, die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij wordt uitgegaan van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, dan wel enig daarvoor in de plaats komend indexcijfer. Prijsstijgingen op basis van het hiervoor genoemde indexcijfer, zullen eerst met ingang van 1 januari van enig jaar volgend op het kalenderjaar waarbinnen de betreffende overeenkomst tot stand kwam, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

Artikel 4. Vertraging

 • Indien cliënt niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte kosten door maaltijdexpert.nl aan cliënt doorberekend.
 • Grote, door cliënt veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) de afspraken tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor cliënt.

Artikel 5. Betaling

 • De betaling van de leveringen worden hoofdzakelijk geïncasseerd aan de hand van een doorlopende machtiging van de afnemers.
 • Indien client (afnemer) niet binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsplicht voldoet, is client zonder ingebrekestelling in verzuim en zal het geen client (afnemer) is verschuldigd worden vermeerderd met de wettelijke rente en eventuele buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 6. Maaltijden en catering

 • Maaltijden en catering worden uitsluitend verzorgd door maaltijdexpert.nl zelf, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen maaltijdexpert.nl en cliënt.
 • Cliënt is verplicht om cateringkosten, voor zover die niet in de offerte zijn opgenomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen aan maaltijdexpert.nl.
 • Indien cliënt niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen cliënt aan Maaltijdexpert.nl is verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 115,-.

Artikel 7. Annulering door cliënt

 • Bij annulering na de definitieve bevestiging is cliënt te allen tijde verplicht € 25,- administratiekosten te betalen.
 • Bij annulering van 2 tot 1 weken voor de afgesproken leveringsdatum is cliënt verplicht 20% van de totaalprijs te betalen.
 • Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 50% van de totaalprijs te betalen.
 • Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 100% van de totaalprijs te betalen.
 • Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.
 • Bij overmacht zoals ziekenhuisopname of overige calamiteiten zijn de bovenstaande punten niet van toepassing.

Artikel 8. Annuleringen door maaltijdexpert.nl

 • Maaltijdexpert.nl is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door maaltijdexpert.nl zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan maaltijdexpert.nl gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt maaltijdexpert.nl onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.
 • In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door maaltijdexpert.nl geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan maaltijdexpert.nl kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

Artikel 9. Deelannulering

 • Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% zijn de annuleringsbepalingen van artikel 7 van deze voorwaarden van toepassing.
 • Voor extra deelnemer die niet 48 uur voorafgaand aan de levering is aangemeld zal een prijs naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid cliënt

 • Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van maaltijdexpert.nl, medewerkers of derden.

Artikel 11. Klachten

 • Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen direct op de avond zelf gemeld te worden.
 • Maaltijdexpert.nl kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaal bedrag overeengekomen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo.
 • Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan de andere partij schriftelijke mededeling doet.
Begin chat
Goedendag,
Waarmee kunnen we je helpen?